เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต ขอนแก่น ตึกเภสัชศาสตร์ใหม่
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/6/2562 - 30/6/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ PS111300
(3) 1,
L31
 MD631316
(4) 1,
L31
  633499
(3) 1,
L35
 
 PS111300
(3) 2,
L34
 MD631316
(4) 2,
L34
  633499
(3) 2,
L35
 
      634499
(3) 1,
L35
 
      631499
(3) 1,
L31
 
      631499
(3) 2,
L31
 
      631499
(3) 3,
L34
 
      631499
(3) 4,
L34
 
      632499
(3) 1,
L31
 
      632499
(3) 2,
L34
 
อังคาร 631405
(2) 1,
L31
     631401
(3) 1,
L31
  
 631405
(2) 2,
L34
     631401
(3) 2,
L34
  
พุธ 632305
(2) 1,
L31
 632303
(2) 1,
L31
     
 632305
(2) 2,
L34
 632303
(2) 2,
L34
     
พฤหัสบดี 632405
(2) 1,
L31
 PS112305
(4) 1,
L31
     PS111200
(1) 1,
L31
 632405
(2) 2,
L34
 PS112305
(4) 2,
L34
     PS111200
(1) 2,
L34
ศุกร์  366326
(4) 1,
L31
     
  366326
(4) 2,
L34
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700