เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต ขอนแก่น อาคาร 7
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์   100302
(3) 1,
L31
 134411
(2) 1,
L31
    
   AG003301
(3) 1,
L31
 AG143411
(2) 1,
L31
    
อังคาร 121310
(3) 1,
L31
 311113
(2) 1,
L31
  122351
(3) 1,
L31
  AG001001
(3) 1,
L31
 121310
(3) 2,
L31
 SC101011
(2) 1,
L31
  AG123351
(3) 1,
L31
    
 121310
(3) 3,
L31
       
 AG002204
(3) 1,
L31
       
 AG002204
(3) 2,
L31
       
 AG002204
(3) 3,
L31
       
 AG002204
(3) 4,
L31
       
พุธ  100331
(3) 1,
L31
 100302
(3) 1,
L31
 134411
(2) 1,
L31
    
  AG003303
(3) 1,
L31
 AG003301
(3) 1,
L31
 AG143411
(2) 1,
L31
    
พฤหัสบดี 121310
(3) 1,
L31
   122351
(3) 1,
L31
    
 121310
(3) 2,
L31
   AG123351
(3) 1,
L31
    
 121310
(3) 3,
L31
       
 AG002204
(3) 1,
L31
       
 AG002204
(3) 2,
L31
       
 AG002204
(3) 3,
L31
       
 AG002204
(3) 4,
L31
       
ศุกร์  100331
(3) 1,
L31
 100302
(3) 1,
L31
     
  AG003303
(3) 1,
L31
 AG003301
(3) 1,
L31
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700