เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต ขอนแก่น 
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/6/2562 - 30/6/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ SC218405
(2) 1,
L53
            
 SC218405
(2) 2,
L73
            
  315106
(3) 1,
L31
            
  312105
(3) 1,
L31
            
  313997
(48) 1,
L71
      
  313998
(48) 1,
L71
      
  313999
(36) 1,
L71
      
  318702
(3) 1,
L51
   194200
(3) 1,
L31
        
  318702
(3) 2,
L71
   194200
(3) 2,
L31
        
  311780
(3) 1,
L51
   313997
(48) 10,
L71
      
  311780
(3) 2,
L71
   313997
(48) 11,
L71
      
  191362
(3) 1,
L31
    313997
(48) 12,
L71
      
  191363
(3) 1,
L31
    313997
(48) 13,
L71
      
  191434
(3) 1,
L31
  313998
(48) 10,
L71
      
  191434
(3) 2,
L34
  313998
(48) 11,
L71
      
  194201
(3) 1,
L31
    313998
(48) 12,
L71
      
  194201
(3) 2,
L31
    313998
(48) 13,
L71
      
  194240
(3) 1,
L31
    313999
(36) 10,
L71
      
  194240
(3) 2,
L31
    313999
(36) 11,
L71
      
  194240
(3) 3,
L31
    313999
(36) 12,
L71
      
  194240
(3) 4,
L31
    313999
(36) 13,
L71
      
  194240
(3) 5,
L34
    173712
(3) 1,
L51
      
  194312
(3) 1,
L31
    311780
(3) 1,
L51
      
  198130
(3) 2,
L31
    311780
(3) 2,
L71
      
  198215
(3) 1,
L31
    198110
(3) 1,
L31
        
  198322
(3) 1,
L31
    198110
(3) 6,
L31
        
  191747
(3) 1,
L51
  191300
(3) 1,
L31
      
  191756
(3) 1,
L51
  191300
(3) 2,
L34
      
  196203
(3) 1,
L31
    194201
(3) 3,
L34
        
  231904
(3) 1,
L71
  194342
(3) 1,
L31
        
  194820
(3) 1,
L51
  194342
(3) 2,
L31
        
  697711
(3) 1,
L51
    316724
(3) 1,
L51
      
  697711
(3) 1,
L71
    196421
(4) 1,
L31
        
  EN414106
(3) 3,
L34
    195232
(3) 1,
L31
        
  EN112302
(3) 1,
L31
    195232
(3) 2,
L34
        
  EN112302
(3) 2,
L31
    231992
(2) 1,
L71
    
  EN112302
(3) 3,
L34
    195391
(1) 3,
L34
      
  EN112302
(3) 4,
L34
    194801
(3) 1,
L51
      
  EN113501
(3) 1,
L31
    692742
(3) 1,
L51
      
  EN113501
(3) 2,
L34
    196204
(1) 1,
L31
      
  EN113501
(3) 3,
L34
    198484
(3) 1,
L31
       
  EN113304
(4) 2,
L31
    EN712200
(3) 3,
L34
        
  TE027773
(3) 1,
L51
   EN112401
(1) 1,
L31
      
  TE027773
(3) 1,
L71
   EN112601
(1) 1,
L31
      
  EN127000
(3) 2,
L71
  EN113203
(4) 1,
L31
      
  SC518112
(3) 1,
L71
 311310
(3) 1,
L31
  EN113502
(1) 1,
L31
      
  TE037102
(3) 1,
L51
  318722
(3) 1,
L51
  EN113502
(1) 5,
L34
      
  TE037102
(3) 1,
L71
  318722
(3) 2,
L71
  EN527202
(3) 1,
L51
      
  SC517112
(3) 1,
L51
 311728
(3) 1,
L51
  ED437202
(3) 1,
L51
      
    311728
(3) 2,
L71
   194342
(3) 1,
L31
     
    191320
(3) 1,
L31
   198131
(1) 1,
L31
     
    191430
(3) 1,
L31
   198221
(1) 4,
L31
     
    191430
(3) 2,
L34
   198321
(1) 1,
L31
     
    194270
(3) 1,
L31
   198323
(3) 1,
L31
     
    194270
(3) 2,
L31
   192352
(1) 1,
L31
     
    194270
(3) 3,
L31
    301730
(3) 1,
L51
      
    194270
(3) 4,
L31
    198483
(3) 1,
L31
     
    194260
(3) 1,
L31
    SC528462
(3) 1,
L71
  191302
(3) 2,
L34
    
    194260
(3) 2,
L31
    SC527462
(3) 1,
L51
  191362
(3) 2,
L34
    
    194311
(3) 1,
L31
      194270
(3) 5,
L34
    
    194311
(3) 1,
L34
      194270
(3) 6,
L34
    
    194311
(3) 2,
L31
      198214
(1) 1,
L31
  
    198220
(3) 1,
L31
      EN112400
(3) 2,
L34
    
    191763
(3) 1,
L51
       192413
(3) 4,
L31
   
    191861
(3) 1,
L51
        191302
(3) 3,
L34
  
    196205
(3) 1,
L31
        191323
(3) 1,
L31
 
    196414
(3) 1,
L31
        191323
(3) 2,
L34
 
    192810
(3) 1,
L51
        191363
(3) 2,
L34
 191320
(3) 2,
L34
 
    195722
(3) 1,
L51
          
    195480
(3) 1,
L31
          
    195480
(3) 2,
L34
          
    EN712101
(3) 3,
L34
          
    EN112600
(3) 1,
L31
          
    SC201101
(3) 2,
L34
          
    SC528352
(3) 1,
L71
          
    SC527352
(3) 1,
L51
          
    EN113603
(3) 1,
L31
          
    697714
(3) 1,
L51
          
    697714
(3) 1,
L71
          
 
พุธ
 
              
 
พฤหัสบดี
 
              
 
ศุกร์
 
              
อาทิตย์ EN112601
(1) 7,
L34
           
 ED437003
(3) 11,
L55
          
  313997
(48) 8,
L71
      
  313998
(48) 8,
L71
      
  313999
(36) 8,
L71
      
  185750
(3) 1,
L51
          
  185750
(3) 2,
L55
          
  146891
(1) 1,
L55
            
  146892
(1) 1,
L51
            
  146892
(1) 1,
L55
            
  194701
(3) 2,
L55
          
  225883
(3) 11,
L55
          
  890728
(3) 2,
L55
          
  EN547002
(3) 2,
L55
          
  EN447300
(3) 2,
L55
          
   146734
(3) 1,
L55
          
    EN112401
(1) 7,
L34
        
      313997
(48) 9,
L71
   
      313998
(48) 9,
L71
   
      313999
(36) 9,
L71
   
      185744
(3) 1,
L55
      
      185744
(3) 2,
L51
      
      198110
(3) 11,
L34
      
      198110
(3) 12,
L34
      
      195852
(3) 1,
L51
      
      195852
(3) 2,
L55
      
      146734
(3) 1,
L55
      
      194840
(3) 2,
L55
      
      891891
(3) 2,
L55
      
      890993
(3) 2,
L75
      
      ED357111
(3) 11,
L55
     
      ED357116
(3) 11,
L55
     
      ED437103
(3) 11,
L55
     
      EN547501
(3) 2,
L55
  313997
(48) 20,
L71
   
          313998
(48) 20,
L71
   
          313999
(36) 20,
L71
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700