ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25652 3 4 ระหว่าง  22/5/2565 - 28/5/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
อังคาร
 
           
 
พุธ
 
           
 
พฤหัสบดี
 
           
 
ศุกร์
 
           
อาทิตย์ ED377025
(3) 21,
L55
 EN639991
(1) 2,
L71
 195801
(3) 1,
L51
   
  195800
(3) 1,
L51
  195853
(3) 1,
L51
   
  EN127400
(3) 1,
L51
  195454
(3) 1,
L31
   
  EN127400
(3) 2,
L55
  195454
(3) 2,
L34
   
  SC119994
(2) 1,
L71
  217899
(12) 11,
L55
   
  EN727200
(3) 1,
L71
  217899
(12) 12,
L55
   
  EN547509
(3) 1,
L55
  217899
(12) 13,
L55
   
  SC248401
(3) 1,
L55
  ED439011
(3) 11,
L75
   
  SC248201
(3) 1,
L55
  EN427891
(1) 2,
L55
     
  SC117894
(2) 1,
L51
  EN127406
(3) 1,
L51
   
  193346
(3) 1,
L31
  EN127406
(3) 2,
L55
   
  SC159994
(2) 1,
L71
  EN447300
(3) 2,
L55
   
   195454
(3) 1,
L31
  ED434891
(3) 11,
L55
    
   195454
(3) 2,
L34
  SC119994
(2) 1,
L71
   
   ED377025
(3) 21,
L55
  EN547509
(3) 1,
L55
  
      SC247601
(1) 1,
L55
   
      SC248501
(3) 1,
L55
   
      SC117894
(2) 1,
L51
   
      EN037891
(1) 1,
L71
   
      EN547504
(3) 1,
L51
   
      EN547504
(3) 2,
L55
   
      SC159994
(2) 1,
L71
   
        ED434891
(3) 11,
L55
  
         ED119005
(3) 11,
L75
         EN547600
(3) 1,
L51
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก
L91 = การเรียนรู้ตลอดชีวิต
L95 = การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพิเศษ