ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง
ใช้เม้าส์คลิ๊กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น
   -  
   1601ห้องประชุม
   18อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
   3501-083501-3508
   3502-083502-3508
   3502-093502-09
   35063506-13
   4201-420อาคารเวชวิชาคาร
   4301-02อาคารเวชาวิชาคาร
   ACFLB  อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   AE  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
   AG  NONE
   AG1  อาคาร 1
   AG5  อาคาร 5
   AG7  อาคาร 7
   AG8  อาคาร 8
   AM1  คณะเทคนิคการแพทย์อาคาร1
   AM2  คณะเทคนิคการแพทย์อาคาร2
   AR 01อาคารสำนักงานคณบดี
   AR 02  อาคารบรรยายและปฏิบัติการ
   AR 03  อาคารบรรยายและปฏิบัติการ
   AR 04อาคารปฏิบัติการทางการออกแบบ
   AR 05  อาคารบรรยายและปฏิบัติการ
   AR 06  อาคารบรรยายและปฏิบัติการ
   AR2  
   B213
   CE  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
   CHE  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
   COLA1  อาคารวิทยาการปกครองท้องถิ่น ชั้นที่ 1
   COLA2  อาคารวิทยาการปกครองท้องถิ่น ชั้นที่ 2
   COM  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   CP9  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
   DT  DT
   ED1  คณะศึกษาศาสตร์
   EE  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   EN  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   EN01  ตึกโยธา
   EN03  อาคารปฏิบัติการ
   EN04  ตึกคอมพิวเตอร์/ตึกไฟฟ้า
   EN05  ตึกเกษตร
   EN07  ตึกวิศวกรรมเครื่องกล
   EN08  ตึกอุตสาหการ
   EN09  ตึกCB
   EN10  ตึกวิศวกรรมเครื่องกล
   EN13  ตึกสิ่งแวดล้อม
   EN14  ตึกเคมี
   EN16  ตึกเพียรวิจิตร
   EN17  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
   EN18  อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ
   ENV  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   FA1  ศิลปกรรม
   FA2  ปฏิบัติการปั้น1
   FA3  ปฏิบัติการปั้น2
   GE  อาคารพจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   GL  อาคารพจน์ สารสิน
   HS  HS
   HS1  
   HS2  
   HS3  
   HS4  
   HS5  
   ICT  อาคารสารสนเทศ
   ICT727
   ID - AR  อาคารปฏิบัติงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม
   IE  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   LAW  นิติศาสตร์
   MD  
   MD3  
   MD368  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
   MD369  ภาควิชาจักษุวิทยา
   MD370  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
   MD371  ภาควิชานิติเวชศาสตร์
   MD372  ภาควิชารังสีวิทยา
   MD373  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
   MD374  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
   MD375  ภาควิชาศัลยศาสตร์
   MD376  ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา
   MD377  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ
   MD378  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
   MD379  ภาควิชาอายุรศาสตร์
   MD380  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   MD390  ฝ่ายวิชาการ
   MD4  
   MDLEC  MDLEC
   ME  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   MS  คณะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
   MS1  
   MS2  
   MdOPD  โรงพยาบาลศรีนครินทร์
   NUNU
   NU2301
   NU7  โรงพยาบาล
   Nu1  
   Nu2  
   Nu4  
   Nu6  
   PH  คณะสาธารณสุขศาสตร์
   PH4  
   PS01  คณะเภสัช ตึกเก่า
   PS02  คณะเภสัช ตึกใหม่
   PS03  ตึกเภสัชศาสตร์ใหม่
   REG  สำนักทะเบียนฯ
   SC  SC
   SC08  คณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ 08
   SC09  คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยวิภาส
   SC1  คณะวิทยาศาสตร์ ตึกกลม
   SC2  คณะวิทยาศาสตร์ ตึกฟิสิกส์
   SC3  คณะวิทยาศาสตร์ ตึกชีววิทยา
   SC4  คณะวิทยาศาสตร์ ตึกเคมี
   SC5  คณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวม
   SC6  คณะวิทยาศาสตร์ อาคารสำนักงาน, ภาควิชาสถิติ
   SC7  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาชีวเคมี
   SC7125  
   SC8  อาคารใหม่
   SC9  ตึกสิ่งแวดล้อม
   SPORTSET  พื้นที่กีฬา
   STP  สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์บริการวิชาการ
   Shop1ปฏิบัติการปั้น1
   Shop2ปฏิบัติการปั้น2
   TE  คณะเทคโนโลยี
   TE-SCL
   TE01  ตึก01
   TE02  ตึก02
   TE04  ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
   TE05  ตึก05
   TE06  ตึก06
   TE5304
   TE5403
   TE6202  คณะเทคโนโลยี
   TE6524เทคโนโลยี
   TS  กองอาคารและสถานที่
   Tongbaiทองใบ ทองเปาด์
   VM1  
   VM2  
   VM3  
   W301อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W401อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W402อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W403อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W404อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W405อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W501อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W502อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W503อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W504อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W505อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W601อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W602อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W603อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W604อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W605อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W701อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W702อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W703อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W704อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W705อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W801อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W802อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W803อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W804อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W805อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W901อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W902อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W903อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W904อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   W905อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
   WBAจะกำหนดภายหลัง
   ag08  อาคารเกษตร 8
   ag5128อาคาร 05 คณะเกษตรศาสตร์
   ag6204  อาคาร 06 คณะเกษตรศาสตร์
   ag6209  อาคาร 06 คณะเกษตรศาสตร์
   ag7320อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์
   ag7327อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์
   ag7328อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์
   ag7329อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์
   ag8609
   dt2  โรงพยาบาล
   fafa1305
   gs  อาคารร่วมบัณฑิตวิทยาลัย
   hs2
   ict926
   m
   md340  ภาคเภสัชวิทยา
   ms
   nk
   sportNew  อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์(เภา สารสิน)
   te01te5401
   te6629คณะเทคโนโลยี
   ประชุม 1  ห้องประชุมใหญ่ (ห้องที่ 1)
   พืชสวน  อาคารพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว
   รพ.อุดรฯmdรพ.อุดรฯ
   สนพ.1  อาคาร สนพ.1
   สนพ.2  อาคาร สนพ.2
   สนพ.3  อาคาร สนพ.3
   สาธิต ศศ  สาธิตศึกษาศาสตร์
   หมวด  หมวดไม้ผล
   อาคารสิม  อาคารเอนกประสงค์(สิม)
วิทยาเขต หนองคาย
   NK 1  อาคารบริหาร
   NK 2  อาคารเรียนรวม
   NK 3  อาคารปฏิบัติการประมง
   NK 4  อาคารแปรรูป
   NK 5  อาคารพลศึกษา
   nk
   nk 6  อาคารเรียนรวม 2
   สนามกีฬา  สนามกีฬา
   โรงยิม  โรงยิมหนองคาย