เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาใหม่ รหัส 64 ที่ยังไม่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการส่งเอกสารและรูปถ่าย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload/
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  26 กรกฎาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) (ด่วนมากที่สุด)
ชั้นปีที่ 1 ชุดวิชาที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ชุดวิชาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
- วันที่ 13-16 ก.ค. 2564 ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
-วันที่ 21-23 ก.ค. 2564 ลงทะเบียนช้า/เพิ่มวิชา/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงิน
-วันที่ 21 ก.ค. -6 ส.ค. 2564 ถอนรายวิชาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
(ในแต่ละช่วงกิจกรรม **เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้าย ส่วนการชำระเงินวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 20.00 น.** )
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  13 กรกฎาคม 2564
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564เป็นต้นไป
ประกาศโดย  งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา  วันที่ประกาศ  7 มิถุนายน 2564
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  2 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่ากำหนด (ด่วนมากที่สุด)
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  2 พฤศจิกายน 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมจองชุดครุย ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ในระบบออนไลน์ เมนูผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้นไป และหมดเขตการขึ้นทะเบียนบัณฑิตถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนนักศึกษา  วันที่ประกาศ  30 มกราคม 2563
การแจ้งชื่อ อาจารย์ใหม่ เพื่อใช้งานระบบทะเบียน
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขประตัวประชาชน มาที่ satisarn@kku.ac.th
ประกาศโดย  satisarn  วันที่ประกาศ  9 กรกฎาคม 2564