เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
การรายงานตัวนักศึกษาใหม สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 14/07/2563 08:30 - 14/07/2563 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Use the passport no. as the first time password.
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  14 กรกฎาคม 2563
Foreign Student Registration | International Student Registration Academic year 2020/1 (ด่วนมากที่สุด)
13/07/2020 08:30 - 15/07/2020 16:30

Please Use the passport no.(UPPER CASE) as the first time password .
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  13 กรกฎาคม 2563
การรายงานตัวนักศึกษาใหม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ(MBA) ปีการศึกษา 2563/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 12/07/2563 08:30 - 15/07/2563 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Use the passport no. as the first time password.
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  12 กรกฎาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 หรือน้อยกว่า ลงทะเบียน/ยืนยันวิชา/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 10-16 ก.ค. 2563
**เปิดระบบให้แจ้งความประสงค์การลงทะเบียนวันแรก เวลา 08.30 ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น
นักศึกษาสามารถ Download ปฏิทินการศึกษาได้ที่ เมนูปฏิทินการศึกษา (ฝั่งซ้ายมือ)
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  1 กรกฎาคม 2563
การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
**ยืนคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
(สำหรับคำร้องมากกว่า นก. หากได้รับอนุมัติหลังจากช่วงยื่นความประสงค์ ให้นศลงทะเบียน/ยืนยันวิชา/จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงเพิ่มวันที่ 27 กค-6 สค 63 เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถปรับได้เนื่องจากมีผลต่อการแรนดอม)**
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  20 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน(สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน) คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน) คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
- ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22-24 มิ.ย. 2563
- ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 29 มิ.ย. -1 ก.ค. 2563
-ถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ วันที่ 1 - 31 ก.ค. 2563
หมายเหตุ**เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของแต่ละกิจกรรม ส่วนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันสุดท้าย ไม่เกิน 20.00 น.**
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  20 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ด่วนมากที่สุด)
ลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ภาคการศึกษา (ชุดวิชาที่ 1) ปีการศึกษา 2563
- ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 22-24 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ**เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้าย ส่วนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันสุดท้าย ไม่เกิน 20.00 น.**
อ้างอิงตาม ประกาศ มข.ฉบับที่ 621/2563
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  8 มิถุนายน 2563
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน  วันที่ประกาศ  28 พฤษภาคม 2563
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน  วันที่ประกาศ  27 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด (ด่วนมากที่สุด)
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
**สำหรับนศ ที่ยื่นคำร้องและถูกอนุมัติจากคณบดี วันที่23-30เม.ย.63 นั้น (เช็คสถานะการอนุมัติฝั่งขวา) ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียบร้อย ส่วนวิชาที่เกินหน่วยกิตให้ลงเพิ่มในวันที่ 7-11 พ.ค.63 เนื่องจากถ้าปรับตอนนี้จะมีผลต่อเมนูปรับแก้ไขผลการแรนดอม
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  17 เมษายน 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมจองชุดครุย ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ในระบบออนไลน์ เมนูผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้นไป และหมดเขตการขึ้นทะเบียนบัณฑิตถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนนักศึกษา  วันที่ประกาศ  30 มกราคม 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  18 เมษายน 2562
การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  8 มิถุนายน 2559
อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  14 มีนาคม 2553
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจบริการ  วันที่ประกาศ  4 เมษายน 2557
ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 สิงหาคม 2556
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย  ภารกิจประมวลผล  วันที่ประกาศ  10 ตุลาคม 2554