เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : SE133601
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอธิบายความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร การอ่านจับใจความและเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Explanation of key technical terms in the area of food technology and Innovation, reading comprehension and writing an assay regarding food technology and innovation.