เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : SE133303
version : 1
ชื่อวิชา : การแปรรูปอาหาร 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ และการดำเนินการของสายการแปรรูปอาหาร หน่วยปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร การคัดเลือกและการคัดเกรด การทำความสะอาด การลวก การปอกเปลือกการลดและการเพิ่มขนาด การผสม การโฮโมจิไนซ์ การกรอง การสกัด การตกผลึก การทำบริสุทธิ์ การขนส่งและการเก็บรักษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Production and food processing, basic structure, function and operations of food processing lines, unit operation in food-industry, sorting and grading, cleaning, blanching, peeling, size reduction andaccumulation, mixing, homogenization, filtration, extraction, crystallization, purification, transportation and storage of raw materials.