เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467120
version : 1
ชื่อวิชา : การประเมินผลโครงการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปรัชญาและแนวคิดของการประเมินผลโครงการ กระบวนการประเมินผล รูปแบบการประเมินผล การเขียนโครงการ ข้อมูลการประเมิน และการรายงานการประเมินผลโครงการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Philosophy and concepts in project evaluation, processes of evaluation, patterns of evaluation, project writing, data for evaluation and report of project evaluation