เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467119
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบราชการและกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย องค์การสมัยใหม่ รูปแบบใหม่ขององค์การ การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ และแนวคิดของเทเลอร์ อำนาจและผู้นำในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและความไว้เนื้อเชื่อใจ ประเด็นการศึกษาทางสังคมวิทยาในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การไม่แสวงหากำไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประยุกต์ใช้โครงการทางสังคมวิทยาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Bureaucracy and iron law of oligarchy, new organization, new forms of organization, scientific management and concept of Taylorism, power and leadership in organization,organizational culture and trust, sociological issues in human resources development, nonprofit organizations and human resources development, and applications of sociological program in human resources development