เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467118
version : 1
ชื่อวิชา : โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในภาวะโลกาภิวัตน์ และความเป็นท้องถิ่นนิยม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมกับปรากฏการณ์ข้ามแดนของผู้คน ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมโลก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts, theories on social and cultural changes in globalization and localism, interactions between globalization and localization, globalization and localism with trans-boundaryphenomenon of people, information technology, and the effects of globalization on social and cultural changes and people lifestyle in global world