เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467117
version : 1
ชื่อวิชา : เพศภาวะ เพศวิถี และสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและกรอบทฤษฎีหลักเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี เชื้อชาติและเพศภาวะกับสตรีนิยม เพศภาวะและเพศวิถีที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักๆ ทางสังคมวิทยา อัตลักษณ์ อำนาจ การต่อรองและการต่อต้านความรุนแรงร่างกาย ความทันสมัยชนชั้น การย้ายถิ่นและแรงงาน การแต่งงาน และครอบครัว แนวทางการศึกษาเพศภาวะและเพศวิถี
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principle theoretical frameworks on gender and sexuality, nationality, gender and feminism, gender and sexuality connecting to sociological concepts, identity,power, negotiation and, anti-physical violence, body, modernity, class, migration and labor, marriage and family, and approaches to gender and sexuality studies