เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467115
version : 1
ชื่อวิชา : ภาวะข้ามชาติและชายแดนศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญของภาวะข้ามชาติและชายแดน ความเป็นมาของการข้ามชาติและชายแดนศึกษา แนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งวิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาภาวะข้ามชาติและชายแดน ประเด็นสำคัญในภาวะข้ามชาติและชายแดนศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, characteristics, and significances of transnationalization and borders, history of transnational and border studies, concepts and theories including methodologies used intransnationalization and borders, important issues in transnational and border studies