เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467114
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงอายุ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมสูงอายุ ผู้สูงอายุในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ความเปราะบางในผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพในผู้สูงอายุ ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุ นโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และแนวทางการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการสูงอายุ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Sociological perspectives on aging, population change and aging society, aging in globalization, vulnerability of aging, potential development in aging, social determinants of aging, socialpolicy related to aging, and research approaches to aging issues research