เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467112
version : 1
ชื่อวิชา : แรงงานและการย้ายถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงาน ประเภทการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นในยุค โลกาภิวัตน์ ผลกระทบของการย้ายถิ่นที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม นโยบายการย้ายถิ่นแรงงาน และการวิจัยประเด็นการย้ายถิ่นของแรงงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of internal and international migration, theories of migration, types of migration, migration and globalization, impacts of migration on family, community and society, labor migration policy, and research on labor migration issues