เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467110
version : 1
ชื่อวิชา : วิสาหกิจเพื่อสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความเป็นมา นิยามประเภท ลักษณะสำคัญ การใช้แนวคิดกิจการเพื่อสังคมในประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมศาสตร์ข้ามสาขาวิชา และแนวทางการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมและปัจจัยความสำเร็จการประยุกต์ใช้แนวคิด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Background, definition, types, crucial characteristics, the application of social enterprise concept in various countries in context of trans-disciplinary social sciences, guidelines to develop social enterprise sectors and success factors