เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467109
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารการคลังสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดการบริหารการคลังสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมนโยบายการเงินและนโยบายการคลังสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ วิธีการคลังสาธารณะ ระบบทางการคลัง กระบวนการบริหารงบประมาณ ปัญหาและการแก้ไขการบริหารงบประมาณ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of public finance management in economic and social development, public financial and fiscal policy for country development, methods of public financing, public financesystem management, public finance administration processes, problems and solutions related to fiscal administration