เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467108
version : 1
ชื่อวิชา : การขยายตัวของเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีการกลายเป็นเมือง เครือข่ายของเมือง คุณประโยชน์ของระบบนิเวศและวางผังเมือง ปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของเมือง ความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการออกแบบเมืองน่าอยู่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Urbanization theories, global cities, ecosystem services and urban planning, driving forces of urban growth, urban vulnerability to climate change and urban planning of livable cities