เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467107
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาระหว่างประเทศและภูมิภาค
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เสรีนิยมใหม่ และการแพร่ขยายนโยบายเสรีนิยมใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรเหนือรัฐและบทบาทขององค์กรเหนือรัฐในการกำหนดนโยบาย การค้าเสรี แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนัยของนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศต่อการกำหนดนโยบายในระดับชาติ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Neo-liberalism and its spread in international agencies, supra-state organizations and roles in policy making, free trades, international labor and human trafficking, human rights,environments, global warming, sustainable development indicators, and implication of international development policy on national public making