เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467106
version : 1
ชื่อวิชา : สหวิทยาการสังคมศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบเขตความหมายนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ความหมายของสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความอยู่ดีมีสุข การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ นโยบายสุขภาพระดับประเทศลักษณะหรือธรรมชาติของความเป็นพลเมือง การเกิดขึ้นของพลเมืองในประชาสังคม ทฤษฎีหรือตัวแบบความเป็นพลเมืองของมาร์แชล ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมืองและประชาสังคมในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบประกันสุขภาพ ระบบการบริการสุขภาพ นวัตกรรมนโยบายสุขภาพในท้องถิ่น วิธีวิทยาสหวิทยาการสังคมศาสตร์กับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope and definition of health public policy, definition of health, quality of life and wellbeing, movements and changes in health public policy in international circles, national healthpolicy, health security system, health service system, innovation health public policy in local, methodology of trans-disciplinary social sciences in health public policy and sustainable wellbeing