เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467105
version : 1
ชื่อวิชา : ประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกำไร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วาทกรรมประชาสังคม ประวัติโดยย่อของประชาสังคม การหวนกลับมาของแนวคิดประชาสังคม เงื่อนไขของความเป็นประชาสังคม การจำแนกประเภทของประชาสังคม ประชาสังคมและพื้นที่สาธารณะ ประชาสังคมกับประชาธิปไตย ประชาสังคมกับองค์กรไม่แสวงกำไรลักษณะหรือธรรมชาติของความเป็นพลเมือง การเกิดขึ้นของพลเมืองในประชาสังคม ทฤษฎีหรือตัวแบบความเป็นพลเมืองของมาร์แชล ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมืองและประชาสังคมในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย ขบวนการประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discourse in civil society, a brief history of civil society, the return of civil society, conditions of civil society, The types of civil society, civil society and public sphere, civil society anddemocracy, civil society and non-profit organization, the nature of citizenship, the birth of citizen in civil society, Marchell’s model of citizenship, democracy and citizenship, and citizenship and civilsociety as key elements for democratic strengthening, civil society and non-profit organization movements in developing worlds, including Thailand