เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS467102
version : 1
ชื่อวิชา : สหวิทยาการสังคมศาสตร์ในระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบเขตและนิยามของระบบอาหาร การเปลี่ยนแปลงของระบบการเกษตรของโลกและผลกระทบต่อระบบอาหาร การเปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านอาหาร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ต่อการผลิตอาหาร การกระจาย การเข้าถึง และอธิปไตยด้านอาหาร วิธีวิทยาสหวิทยาการสังคมศาสตร์กับระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope and definition of food system, ,change in global agriculture and its impact on global food system, changes in dietary, impacts of changes in ecosystem on food production, fooddistribution, food access and food sovereignty, methodology of trans-disciplinary social sciences in food system and food security