เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS471994
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤติสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : State of natural resources, environmental crisis, environmental management process, environmental analysis and impact assessment, environmental current issues, case studies