เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS471993
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการจัดการการเงินการคลังสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศโลกาภิวัตน์กับระบบการเงินการคลังสาธารณะการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Public financial and fiscal policy for country development, globalisation and public financial and fiscal system, public financial and fiscal administration, case studies