เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS471991
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการจัดการองค์การและทุนมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์แนวคิดทุนมนุษย์กับการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและการจัดการทุนมนุษย์ระดับชาติและนานาชาติ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Analysis of concepts and organization theories, organization behavior, process and techniques of organization development, analysis of human capital concept and strategic organization development, comparativeanalysis of policy and human capital management in national and international level, case studies