เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS144898
version : 1
ชื่อวิชา : วิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การค้นคว้า วิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research conducting and report writing on a specific topic relevant to the field of English using recognized research methods under the supervision of the advisory thesis committee