เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177203
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คำจำกัดความภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ องค์ประกอบของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การออกแบบโครงการด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ แนวโน้มและปัญหาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions of English for Specific Purposes; Pillars of English for Specific Purposes ; designing English for Specific Purposes project; applying English for Specific Purposes inreal-world settings; major trends and current issues in English for Specific Purposes