เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177202
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยในชั้นเรียนทางภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คำจำกัดความของวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยในชั้นเรียนทางภาษา ชนิดของวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบวิจัยในชั้นเรียน การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัยในชั้นเรียน การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน แนวโน้มและปัญหาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิจัยในชั้นเรียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions of classroom research and language classroom research; types of classroom research; designing classroom research; data collection and data analysis in classroomresearch; publishing results from classroom research; major trends and current issues in classroom research