เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177999
version : 1
ชื่อวิชา : ดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Conducting research in Applied Linguistics in topic selected by student for doctoral dissertation that must be published at a national or international level under the supervision of the dissertation advisor