เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177994
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางวจนปฏิบัติศาตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การศึกษา การอภิปราย และการนำเสนอหัวข้อที่สำคัญและใหม่ในด้านวจนปฏิบัติศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Investigation, discussion, and presentation of current and significant topics in Pragmatics