เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177993
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการวิเคราะห์วาทกรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การศึกษา การอภิปราย และการน าเสนอหัวข้อที่ส าคัญและใหม่ในด้านการวิเคราะห์ วาทกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Investigation, discussion, and presentation of current and significant topics in Discourse Analysis