เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS177992
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการสอนและการทดสอบทางภาษาและเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การศึกษา การอภิปราย และการนำเสนอหัวข้อที่สำคัญและใหม่ในด้านการสอนและการทดสอบทางภาษาและเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Investigation, discussion, and presentation of current and significant topics in language teaching, testing and technology