เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS814761
version : 1
ชื่อวิชา : เอกัตศึกษาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้คำแนะนาของอาจารย์การรวบ รวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์การเขียนรายงานและน าเสนอผลการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of students’ knowledge about Southeast Asia according to their interests and under the supervision, data collection,analysis, and synthesis for report writing and presentation