เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS814206
version : 1
ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวบนผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และการเขียน เชิงประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Historical background and tourist attractions in mainland Southeast Asia from prehistory to the present; historical writing for tourism