เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS814205
version : 1
ชื่อวิชา : แหล่งท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์ไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และการเขียนเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Historical background and tourist attractions in Thailand from prehistory to the present; historical writing for tourism