เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS814204
version : 1
ชื่อวิชา : ปฏิบัติการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การนำเที่ยวภาคสนาม เทคนิคการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเที่ยว การบรรยาย และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Field trip guiding, techniques for cooperation with related agencies, tour guiding, describing, and solving immediate problems, practice in domestic and international tour management