เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS814110
version : 1
ชื่อวิชา : ประเด็นสำคัญปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์และโอกาสในการประกอบอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Significant issues in Southeast Asia in politic, economic, society, environment, international laws in Southeast Asia, business, marketing, logistics and career opportunities