เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS813796
version : 1
ชื่อวิชา : การฝึกงานทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของหลักสูตรเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practical experience in an approved workplace, report writing, and presentation