เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS813302
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการเขียนสารคดี กรรมวิธีการผลิตสารคดี การรวบรวมและการจัดการ ข้อมูล การเขียนคอนเทนต์การเขียนและผลิตสื่อสารคดีทางประวัติศาสตร์ ใน รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of writing documentary, documentary production procedures, data collection and management, content writing, writing and producing historical documentary in printing, radio, television and online media