เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS813203
version : 1
ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์และสารคดี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยามความหมาย ประเภทของสารคดี พัฒนาการงานเขียนสารคดีตั้งแต่อดีต จน ถึงยุคปัจจุบัน การวิเคราะห์ ตัวอย่างงาน สารคดีชิ้นเอกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definition, documentary types, development of documentary writing from past to present, analysis of outstanding documentaries in Thailand and Southeast Asia, case studies of major documentaries in Thai and Southeast Asia