เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS813109
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ค ว าม รู้พื้ น ฐ าน เกี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ร ะเบี ยบ วิ ธี วิ จั ย ก า ร วิ จั ย ทางประวัติศาสตร์ การวิจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย การดำเนินการ วิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Fundamental knowledge about research and research methodology, historical research, social, and cultural research in Southeast Asia, principles of documentary research and qualitativeresearch, research design, research conduction, research report writing and research publication