เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS812202
version : 1
ชื่อวิชา : มัคคุเทศก์ทางประวัติศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ การบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์ ในงานมัคคุเทศก์ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในงานมัคคุเทศก์กระบวนการและวิธีการจัดการท่องเที่ยว การวางแผนนำเที่ยว การท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ การเขียนรายงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge about job descriptions, roles and duties of tourist guide, laws related to the tourist guide job, integration of historical knowledge for the tourist guide job, application of historicalknowledge in the job, tour procedures, management, itinerary planning, historical tourism, report writing