เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS812108
version : 1
ชื่อวิชา : พรมแดนและชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : จุดกำเนิดของพรมแดนและพัฒนาการของรัฐชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามแนวชายแดนในระดับรัฐชาติและชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Origins of frontiers and nation-states development in Southeast Asia, economic, social and political relations in borderlands at international and community levels