เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS812107
version : 1
ชื่อวิชา : อาเซียน ชาติมหาอำนาจ และองค์กรระหว่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : บทบาทของมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในอดีตและปัจจุบัน องค์กรระหว่างประเทศและ บทบาทต่อการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Roles of the great powers in Southeast Asia region towards political, economic, social and cultural aspects in the past and present, International organizations and their roles towards the developments of Southeast Asia