เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS812106
version : 1
ชื่อวิชา : แนวคิดและทฤษฎีสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและประเภทของแนวคิดและทฤษฎีส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และการประยุกต์ใช้ ได้แก่ แนวคิดรัฐแสงเทียน-รัฐชาติ แนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนา แนวคิดเพศภาวะ และเพศวิถ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions and types of concepts and theories in Southeast Asia Studies research and implication, such as: traditional state (mandala),nation-state, globalization-localism, social and cultural pluralism,cutural duffusion, development theories, gender and sexuality