เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS812105
version : 1
ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงคริสตศตวรรษที่ 19
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of arts, cultures, and archaeology in Southeast Asia from prehistory to the 19th century