เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS812104
version : 1
ชื่อวิชา : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ขอบเขตและความสำคัญของการศึกษา ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะของอาณาบริเวณ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐ การธำรงชาติพันธุ์ และกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลาง การพัฒนา กระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสภาวะข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings of ethnic group, scopes and significance of the study of ethnic diversity, Southeast Asia as ethnically diverse region, ethnic groups in Southeast Asian countries, migrations and mobility of ethnicgroups, relationship between ethnic groups and states, ethnicity, and ethnic groups in the middle of developments, globalization, and transnationalization in Southeast Asia