เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS811301
version : 1
ชื่อวิชา : การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารข้อมูลทางด้าน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางสื่อมวลชนและอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์สื่อ กระบวนการผลิตสื่อ ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of media production and data utilization for communication in Southeast Asia via mass media and internet, media analysis, procedures of media production for advertising, public relations for tourism