เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS811201
version : 1
ชื่อวิชา : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว องค์ประกอบ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาทและผลกระทบของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and significance of tourism industry, component of tourism industry, role and impact of tourism industry on economy, social and culture, tourism industry business management