เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS811103
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษา ศาสนา และวรรณกรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยามและขอบเขต ของภาษา ศาสนา และวรรณกรรม รากฐานวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านภาษา ศาสนาและความเชื่อ และวรรณกรรม ภาษากับการสื่อสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วรรณกรรมสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions and Scopes of languages, religions and literatures,Southeast Asian cultural foundation through languages, religions and belief and literature, languages and communication in Southeast Asia,concepts of religions and significant beliefs in Southeast Asia, significant literatures in Southeast Asia